خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان

توزیع غذای گرم و ارزاق ویژه عید غدیرخم

توزیع غذای گرم و ارزاق ویژه عید غدیرخم

توزیع غذای گرم و ارزاق ویژه عید غدیرخم