خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

پرداخت هزینه درمان و معیشت اسفندماه بیماران تحت پوشش خیریه

پرداخت هزینه درمان و معیشت اسفندماه بیماران تحت پوشش خیریه