خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

دیدار مدیرعامل محترم خیریه با عوامل زحمتکش رادیو تهران

دیدار مدیرعامل محترم خیریه با عوامل زحمتکش رادیو تهران