خیریه بیت الزهرا ارائه‌ی خدمات و تسهیلات به مددجویان 02133737711

شما عزیزان میتوانید مبالغ خود جهت انجام فریضه عقیقه و قربانی را به حساب موسسه واریز کنید

شما عزیزان میتوانید مبالغ خود جهت انجام فریضه عقیقه و قربانی را به حساب موسسه واریز کنید